Tôi có thể đặt giúp người thân hoặc bạn bè không?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 12:30 PM

Dĩ nhiên! Khuyến khích bạn ghi rõ người bạn đặt giúp là bạn bè hay gia đình, chúng tôi sẽ liên hệ họ trong trường hợp cần thiết.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.