Dĩ nhiên! Khuyến khích bạn ghi rõ người bạn đặt giúp là bạn bè hay gia đình, chúng tôi sẽ liên hệ họ trong trường hợp cần thiết.