Tìm Token để mở khoá các quyền lợi cao hơn. Đạt 5000 Token để nâng cấp thành viên Bạch kim, đạt 15000 Token để nâng cấp thành viên Kim cương.


Sau khi đạt mức Token tiêu chuẩn để nâng cấp hạng thành viên, số lượng Token dư sẽ được hệ thống tự động gia hạn đến tháng hai năm sau nữa để chỉ định nâng cấp hạng thành viên  (Nếu ngày nâng cấp hạng thành viên là tháng một năm nay, thì ngày đến hạn là tháng hai năm sau)