Vui lòng điền rõ tên và địa chỉ khách sạn khi đăng ký để nhà cung cấp dịch vụ có thể hỗ trợ bạn với các dịch vụ đưa đón (nếu có) hoặc thông báo phí đưa đón phát sinh nếu khách sạn của bạn nằm ngoài phạm vi phục vụ.