Vui lòng kiểm tra hộp thư rác [Spam]. Trong một vài trường hợp, các email của KKday sẽ bị chuyển nhầm vào hộp thư này. Để tránh tình trạng trên, bạn có thể thêm service@kkday.com vào danh bạ mail.