Tôi không nhận được thư xác nhận?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:20 PM

Vui lòng kiểm tra hộp thư rác [Spam]. Trong một vài trường hợp, các email của KKday sẽ bị chuyển nhầm vào hộp thư này. Để tránh tình trạng trên, bạn có thể thêm service@kkday.com vào danh bạ mail.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.