Nếu bạn cần hoá đơn thanh toán, truy cập vào trang web KKday, click vào ảnh đại diện và chọn [Đơn hàng], sau đó chọn đơn hàng bạn muốn lấy hoá đơn. Click "Thông tin hoá đơn", bạn sẽ nhận được file PDF hoá đơn qua email.