Liquid error: 419: unexpected token at '{ "label": "Làm Làm cách nào để lấy hoá đơn thanh toán", "url":"/vi/support/solutions/articles/16000082409-l%C3%A0m-%08l%C3%A0m-c%C3%A1ch-n%C3%A0o-%C4%91%E1%BB%83-l%E1%BA%A5y-ho%C3%A1-%C4%91%C6%A1n-thanh-to%C3%A1n" }] } '

Làm Làm cách nào để lấy hoá đơn thanh toán

Đã sửa đổi vào Thu, 28 Mar 2024 lúc 05:20 PM

Nếu bạn cần hoá đơn thanh toán, truy cập vào trang web KKday, click vào ảnh đại diện và chọn [Đơn hàng], sau đó chọn đơn hàng bạn muốn lấy hoá đơn. Click "Thông tin hoá đơn", bạn sẽ nhận được file PDF hoá đơn qua email.
COPYRIGHT © KKday All rights reserved.