Không. Để tránh việc khách hàng lo lắng rằng Token sẽ bị trừ nếu không mua hàng trong thời gian dài, do đó Token sẽ không có kỳ hạn và không hết hạn.