Điểm kinh nghiệm có bị hết hạn không?

Đã sửa đổi vào Mon, 1 Tháng 4 tại 12:49 CH

Các điểm kinh nghiệm không có ngày hết hạn và sẽ không bị mất đi. Tuy nhiên, khi nâng cấp gói thành viên, các điểm kinh nghiệm sẽ bị khấu trừ dựa trên số điểm kinh nghiệm yêu cầu cho cấp độ tiếp theo. Các điểm kinh nghiệm sẽ được thiết lập lại về mức 0 khi bạn gia hạn gói thành viên.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.