Khi nào thì tôi nhận được thông tin liên lạc của tài xế/hướng dẫn viên?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 12:48 PM

Bạn sẽ nhận được các thông tin này vào ngày trước khi diễn ra chuyến đi. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản KKday để xác nhận.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.