Tôi có thể đặt dịch vụ trước bao lâu?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 05:02 PM

Thời gian đặt mỗi sản phẩm đều khác nhau, vui lòng xem trang sản phẩm để biết sản phẩm có mở bán vào ngày bạn mong muốn hay không.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.