Thời gian đặt mỗi sản phẩm đều khác nhau, vui lòng xem trang sản phẩm để biết sản phẩm có mở bán vào ngày bạn mong muốn hay không.