Sau khi đăng nhập, click vào ảnh đại diện và chọn [Cài đặt] để thay đổi các thông tin cá nhân. Click "Lưu" sau khi hoàn tất thay đổi.