Làm cách nào để thay đổi thông tin cá nhân trên tài khoản?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:10 PM

Sau khi đăng nhập, click vào ảnh đại diện và chọn [Cài đặt] để thay đổi các thông tin cá nhân. Click "Lưu" sau khi hoàn tất thay đổi.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.