Làm cách nào để đổi email tài khoản KKday?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:01 PM

Bạn không thể đổi địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản. Tuy nhiên bạn có thể cung cấp một địa chỉ email khác để nhận voucher sau khi đặt dịch vụ (vui lòng click "Liên hệ Chăm sóc khách hàng" trong mục [Đơn hàng] để thông báo với KKday


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.