เวลาในสินค้าแต่ละอย่างจะขึ้นอยู่กับประเทศของสินค้านั้นๆ