Nếu đơn hàng không được đặt thành công, KKday Point sẽ mất hiệu lực?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:32 PM

Không, nếu giao dịch thất bại, KKday Point sẽ hoàn về lại tài khoản thành viên trong vòng 30~40 phút. Sau đó, khách hàng có thể tiến hành đặt lại và sử dụng KKday Point. 

——————————————————— 

Các trường hợp dẫn đến đơn hàng không được đặt thành công: 

1. Trong quá trình thanh toán, nhấn vào trở về trang trước hoặc đóng màn hình giao dịch 

2.  Xác minh 3D không thành công 

3. Số thẻ được nhập không chính xác 

4. Số tiền thanh toán vượt  quá hạn mức của thẻ 

5. Kết nối mạng không ổn định

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.