Tôi có thể nhận điểm KKday Point cho những lần mua trước đây không?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:14 PM

Vì đây là một chức năng hoàn toàn mới, các đơn hàng đặt mua trước khi ra mắt KKday Point sẽ không được tính vào chương trình tích điểm.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.