Khi nào thì điểm KKday Point sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 11:26 AM

Nếu điểm của bạn được tích luỹ thông qua các đơn hàng và trải nghiệm các chuyến đi, KKday Points sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng bảy ngày sau khi bạn hoàn thành trải nghiệm. Bạn có thể xác nhận chi tiết điểm tích luỹ trong tài khoản của bạn. Nếu điểm KKday Points thu được thông qua các hoạt động marketing hay sự kiện ưu đãi của độc quyển của KKday, thời gian nhận điểm sẽ tuân theo quy định của từng sự kiện ưu đãi.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.