Sau khi tích luỹ được từ 50 điểm KKday Points, khi thanh toán chi phí đơn hàng, quý khách chọn mục sử dụng “Khấu trừ KKday Points”, mỗi 50 điểm KKday Points có thể khấu trừ 0.25 USD, phí thanh toán còn lại của đơn hàng không được thấp hơn 1 USD