Dùng KKday Points để khấu trừ chi phí đơn hàng như thế nào?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:28 PM

Sau khi tích luỹ được từ 50 điểm KKday Points, khi thanh toán chi phí đơn hàng, quý khách chọn mục sử dụng “Khấu trừ KKday Points”, mỗi 50 điểm KKday Points có thể khấu trừ 0.25 USD, phí thanh toán còn lại của đơn hàng không được thấp hơn 1 USD

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.