Điểm KKday Point không thể chuyển cho tài khoản khác và chỉ có thể dùng bởi tài khoản nhận được điểm.