Tôi có thể chuyển điểm KKday Point cho người khác không?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:19 PM

Điểm KKday Point không thể chuyển cho tài khoản khác và chỉ có thể dùng bởi tài khoản nhận được điểm.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.