Điểm KKday Point sẽ hết hạn sau 12 tháng tính từ khi nhận được điểm nếu không sử dụng. Ví dụ, điểm KKday Point nhận vào ngày 23/10/2018 sẽ hết hạn vào ngày 30/9/2019.