Bạn có thể lưu các sản phẩm đó vào [Mục yêu thích] bằng cách click "Lưu vào mục yêu thích" trên trang sản phẩm. Click thêm một lần nữa để bỏ sản phẩm đó ra khỏi danh sách sản phẩm yêu thích.