โปรดทราบว่าหากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิก คุณต้องส่งรายงานเที่ยวบินล่าช้า (Irregularly Delay Report) หรือ Flight Certificate Request Form ที่ออกโดยสายการบินมาเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืนหรือปรับเวลาเดินทาง