จะทำอย่างไรถ้าฉันเกิดอุบัติเหตุจราจร?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 05:04 PM

หากแผนการเดินทางล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถมาตรงเวลาได้ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายและ KKday ทันที และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น รายงานเที่ยวบินล่าช้า, Flight Certificate Request Form, ใบรับรองการวินิจฉัย, ใบรับรองแพทย์...) เข้ามาที่ service@kkday.com พร้อมระบุหมายเลขการจองของคุณเข้ามาด้วยเพื่อที่เราจะสามารถเริ่มต้นกระบวนการปรับเวลาเดินทาง/คืนเงิน


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.