Mỗi sản phẩm bạn đặt được xem như là một đơn hàng và mỗi mã giảm giá chỉ được áp dụng cho một đơn hàng.