Bạn có thể gửi email về địa chỉ service@kkday.com nếu có thắc mắc khác ngoài các câu hỏi thường gặp phía trên. KKday sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất!