Tôi có thể đổi điểm KKday Point thành tiền không?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:17 PM

Điểm KKday Point chỉ có thể dùng để đổi các phần quà/ưu đãi tại KKday và không thể dùng để đổi thành tiền mặt hoặc dùng để giảm giá sản phẩm.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.