Nhà cung cấp dịch vụ liên hệ tôi trực tiếp mà không thông qua website hay ứng dụng KKday?

Đã sửa đổi vào Wed, 17 Tháng 1 tại 3:46 CH

Để đảm bảo an toàn cho bạn, KKday khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với KKday để được ghi nhận lại và hỗ trợ. Nếu không, KKday không thể hỗ trợ bạn trong trường hợp gặp phải vấn đề trong chuyến đi.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.