หลังทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว โปรดตรวจสอบในส่วนของ "รายการสั่งซื้อ" บนแอปพลิเคชันเพื่อดูหมายเลขการสั่งซื้อ