หากคุณไม่สามารถเลือกวันที่ต้องการได้ หมายความว่าวันนั้นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น เวลาดำเนินการไม่เพียงพอ หรือจองเต็ม) ขอขอบคุณในความเข้าใจ