Huy Hiệu Chất Lượng Cao là gì? Để có được Huy Hiệu Chất Lượng Cao, sản phẩm cần như thế nào?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Tháng 1 tại 4:28 CH

Hàng tháng, KKday sẽ tiến hành đánh giá, kiểm tra chất lượng phục vụ của phía đối tác. Nếu sản phẩm mà phía đối tác cung cấp được đánh giá thông qua thì sẽ được nhận Huy Hiệu Chất Lượng Cao.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.