KKday จะมีการประเมิณคุณภาพสินค้าเป็นประจำทุกเดือน สินค้าที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับสัญลักษณ์สินค้ายอดเยี่ยม