Điểm tích luỹ sẽ bị trừ ngay sau khi dùng để đổi phần thưởng và không thể huỷ hoặc hoàn lại điểm. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đổi.