Điểm Asia Miles có thời hạn sử dụng 3 năm, tính từ tháng nhận được điểm.