KKday không thể giúp bạn nhập thông tin tích điểm Asia Miles sau khi đơn hàng đã được xác nhận. Bạn phải nhập thông tin tích điểm khi đang đăng ký đơn hàng.