Phải mất từ 6-8 tuần để xứ lý điểm Asia Miles từ các đối tác thẻ tín dụng. KKday không có quyền truy cập vào hệ thống của các đối tác nên không thể đẩy nhanh quá trình nhận điểm. Mong bạn thông cảm.