Bạn có thể tải ứng dụng Asia Miles App để kiểm tra điểm tích luỹ hoặc kiểm tra email dùng để đăng ký thành viên (vui lòng cung cấp địa chỉ email bạn đang sử dụng), bạn sẽ nhận được bản bản tóm tắt thông tin tài khoản hàng tháng.