Thông tin người mua không cần phải trùng với thông tin người sở hữu tài khoản để tích điểm Asia Miles.