Bạn có thể đăng nhập tài khoản Asia Miles và kiểm tra thông tin này. Hoặc bạn có thể xem phần "Retrieve your membership number or username" tại website Asia Miles để biết thêm chi tiết.