Nếu trang sản phẩm không hiển thị biểu tượng Asia Miles, sản phẩm đó không áp dụng tích điểm Asia Miles.


Các đơn hàng đặt qua ứng dụng KKday cho điện thoại hoặc có áp dụng mã khuyến mại không thể dùng để tích điểm Asia Miles.