Khi bạn thanh toán trên 40 TWD (hoặc bất kỳ đơn vị tiền tệ nào khác tương đương) cho các sản phẩm KKday, bạn sẽ nhận được 1 điểm Miles sau khi kết thúc chuyến đi/sử dụng sản phẩm đó.