Sản phẩm/dịch vụ có thể tích điểm Asia Miles sẽ hiển thị biểu tượng Asia Miles trên trang sản phẩm. Vui lòng chọn "Đồng ý" tại mục "Tích điểm Asia Miles" trong phần Thông tin người đặt khi đăng ký dịch vụ để tích điểm, sau đó điền thông tin thành viên Asia Miles trước khi đến bước thanh toán.