Vui lòng gửi email đến KKday qua địa chị service@kkday.com kèm theo email dùng để đăng ký tài khoản bạn muốn xoá. KKday sẽ hỗ trợ bạn xoá tài khoản đó.