1. Asia Miles เปิดให้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป


2. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วม Asia Miles โดยผุ้ปกครองไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Asia Miles


สามารถตรจสอบได้ที่ Asia Miles